ASYSTA – Liturgia Męki Pańskiej

LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

1. Procesja wejścia – idzie dłuższą drogą lub wejście przez dwór. W procesji nie niesie się krzyża, świec i jakichkolwiek przedmiotów. Odbywa się ona w milczeniu. Przy ołtarzu Ministranci w parach oddają poprzez ukłon cześć ołtarzowi i udają się na swoje miejsca. Kapłan po oddaniu czci pada na twarz lub klęka. Pozostali klękają i modlą się w milczeniu. Następnie wszyscy wstają, a kapłan z posługującymi udają się na swoje miejsca i odmówiona zostaje Kolekta.

2. Liturgia Słowa – Czytanie I, Psalm, Czytanie II, Śpiew przed Ewangelią. Opis Meki Pańskiej według św. Jana w taki sam sposób jak w Niedziele Palmową. Następuje krótka homilia i modlitwa w ciszy. Na zakończenie Liturgii Słowa odbywa się modlitwa powszechna.

3. Adoracja Krzyża – może mieć dwie formy:

I. Wniesienie zasłoniętego Krzyża, a obok niego idzie dwóch Ministrantów ze świecami. Następnie Celebrans stojąc przed ołtarzem odsłania górną część krzyża i podnosi go śpiewając Oto drzewo krzyża. Wszyscy odpowiadają Pójdźmy z pokłonem i klękają oddając cześć Krzyżowi. Kapłan trzyma wzniesiony Krzyż. Następnie odsłania prawe ramię Krzyża i odbywa się wszystko jak poprzednio. Wreszcie odsłania Krzyż całkowicie i wszystko odbywa się jak za pierwszym razem. Kapłan zanosi krzyż przed balaski w towarzystwie dwóch Ministrantów ze świecami. Przekazuje Go Ministrantom, którzy podtrzymują krzyż i wycierają go puryfikaterzem.

II. Niezasłonięty Krzyż zostaje wniesiony od drzwi kościoła w asyście świec. W pobliżu wejścia, pośrodku kościoła i przy wejściu do prezbiterium niosący Krzyż zatrzymuje się, podnosi go i śpiewa wezwanie Oto drzewo krzyża. Wszyscy odpowiadają i po każdej odpowiedzi klękają przez chwilę milcząc. Następnie Krzyż i świece umieszcza się tak, jak wyżej podano i rozpoczyna się adoracja krzyża.

Adoracja Krzyża odbywa się w kolejności: Celebrans, Kapłani, Ceremoniarze, Lektorzy, Ministranci Starsi, Ministranci Młodsi i wszyscy wierni podchodzą procesjonalnie przed Krzyż, aby oddać mu cześć. Po zakończeniu adoracji Krzyż zanosi się na miejsce przygotowane przy ołtarzu, a zapalone świece stawia przy Krzyżu.

3. Komunia święta – ołtarz nakryw się obrusem i umieszcza się na nim korporał oraz mszał. Następnie przynosi się Najświętszy Sakrament. Wszyscy stoją w milczeniu. Dwaj Ministranci ze świecami towarzyszą przy Najświętszym Sakramencie, świece stawia się na lub przy ołtarzu. Następuje Modlitwa Pańska oraz rozdzielenie Komunii Świętej. Następnie puryfikacja opróżnionych naczyń. (Można od razu przenieść Cyborium do tabernakulum w Grobie Pańskim. Modlitwa po Komunii.

4. Procesja do Grobu Pańskiego – Najświętszy Sakrament wystawia się w Monstrancji okrytej przezroczystym białym welonem na ołtarzu. Kapłan nakłada kadzidło do kadzielnicy, klęka i okadza Najświętszy Sakrament, a następnie w uroczystej procesji przenosi Go do Grobu Pańskiego. (Ministranci Młodsi, Ministranci Starsi, Lektorzy, Ceremoniarze, Kapłani, Ministranci z Kadzielnicą, Celebrans z Najświętszym Sakramentem w asyście Ministrantów ze świecami, Asystujący) Po wystawieniu Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim, kapłan okadza Go i po chwili milczenia odmawia modlitwę.  Następuje krótka adoracja w ciszy, a po niej odejście do zakrystii.

5. Obnażenie – po zakończeniu Liturgii Męki Pańskiej obnaża się ołtarz w prezbiterium.

ASYSTA – Msza Wieczerzy Pańskiej

Komentarz + ceremoniarz porządkowy: Michał Zięba

Asysta: ks. Akolita

Asysta: Bogusław Doroszko

Wnoszenie ewangeliarza- ?

Kadzidło: Jakub Lewicki i Damian Nawarecki

Krzyż:  Wiktor Gadzinowski

Akolitki: Mateusz Zięba i Mateusz Torchała

Dzwonki na Chwała na wysokości:

– sygnaturka S.K. – Jakub Lewicki

– sygnaturka N.K. –  Bartosz Matuszak

– dzwonki 1 –  Michał Kaczmarz

– dzwonki 2 –  Tymoteusz Doroszko

– gong 1 – Karol Zalewski

Kropidło do promocji ministrantów –  Michał Zięba

Odniesienie dzwonków i gongu: dzwoniący

Miska i dzbanek: Bartosz Matuszak

Ręczniki: Tymoteusz Doroszko

Umycie rąk: Michał Zięba, Michał Kaczmarz

Wnoszenie ławek do obrzędu obmycia nóg-

 ławka duża- Jakub Lewicki i Damian Nawarecki

ławki małe- Kacper Pokutycki i Mateusz Zięba

                 – Bartosz Matuszak i Wiktor Gadzinowski

Modlitwa wiernych: ks. Akolita

Czytanie 1: Radosław Matuszak

Czytania 2:  Bogusław Strzała

Psalm + aklamacja przed Ewangelią: Krzysztof Dancewicz

Kołatki:

– Tymoteusz Doroszko

– Wiktor Gadzinowski

Kielich: Krystian Machała    

Puszki + ampułki: Szymon Jendrek, Dominik Rutkowski

Świece/ 2 akolitki- Michał Kaczmarz, Tymoteusz Doroszko

Welon: Michał Zięba

Pateny + koszyki do modlitw za księży

– Michał Kaczmarz

– Tymoteusz Doroszko

– Karol Zalewski

– Wiktor Gadzinowski

– Kacper Pokutycki

Kołatki na procesję do kaplicy adoracji- Kacper Pokutycki i Michał Kaczmarz

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

1. Rozpoczęcie uroczystą procesją wejścia – dłuższa droga lub wejście procesji przez dwór. Prowadzi Ceremoniarz, następnie Kadzidło, Krzyż ze świecami, Kandydaci, Ministranci Młodsi, Ministranci Starsi, Lektorzy, Ceremoniarze, Koncelebransi, Celebrans wraz z Asystującymi. Kadzidło wraz z Krzyżem i świecami kłania się i zajmuje odpowiednie miejsca. Pozostali kłaniają się oddając cześć ołtarzowi i udają się na swoje miejsca: Lektorzy i Ceremoniarze w Prezbiterium, Ministranci Starsi z tyłu Prezbiterium, Ministranci Młodsi i Kandydaci w ławkach przed balaskami.

2. Okadzenie ołtarza – następuje okadzenie ołtarza i krzyża. Następnie obrzędy wstępne.

3. Śpiew hymnu Chwała na wysokości– w czasie śpiewania hymnu uderza się w dzwonki (sygnaturki przy starej i nowej zakrystii, dzwonki i gong w prezbiterium). Kiedy zakończy się śpiewanie hymnu dzwonki oraz gong zostają wyniesione, od tej chwili zastępują je kołatki.

4. Kolekta.

5. Liturgia słowa – należy zwrócić uwagę na mikrofon, szczególnie kiedy osoby czytające lub śpiewające nie należą do LSO. Po homilii następuje promocja ministrancka oraz obrzęd umycia nóg.

6. Promocja ministrancka – zgodnie z rytuałem wprowadzenia w posługę Ministranta i Lektora. Promocję najpierw otrzymują Kandydaci na Ministranta Młodszego, Ministrant Młodszy na Starszego, Lektor na Ceremoniarza.

7. Obrzęd umywania nóg – po zakończeniu promocji wyznaczeni Ministranci przygotowują miskę i dzbanek do obmycia nóg oraz miejsce dla dwunastu mężczyzn. Ceremoniarz zaprowadza mężczyzn na wskazane miejsce. Asystujący pomagają zdjąć Celebransowi ornat i asystują podczas obrzędu. Kiedy zakończy się obmycie nóg podchodzą Ministranci z wodą i ręcznikiem do Celebransa, aby mógł umyć ręce. Asystujący pomagają ubrać ornat.

8. Modlitwa powszechna – również tutaj, jeżeli wezwania czytają osoby z poza LSO należy zwrócić uwagę na mikrofon. (Nie odmawia się wyznania wiary).

9. Procesja z darami – asystujący przygotowują ołtarz, rozkładają korporały i ustawiają mszał. Następnie zostaje przyniesiony chleb eucharystyczny oraz wino i woda. Następuje przygotowanie darów oraz okadzenie. Dalsza część liturgii przebiega bez zmian.

10. Liturgia Eucharystyczna – używamy w tym dniu 1 prefacji o Najświętszej Eucharystii (nr 46) oraz Kanonu rzymskiego. Po zakończeniu modlitwy nad darami wychodzą Ministranci z akolitkami. W czasie śpiewu Święty, Święty wychodzi przed ołtarz Ministrant z dymiącą kadzielnicą, również wtedy trzeba rozdać Koncelebransom Kanony. Należy zwrócić uwagę w Kanonie na modlitwy własne. Zwrócić należy tutaj uwagę na Ministrantów, którzy kołatkami dadzą znak wiernym, aby uklęknęli.

11. Komunia święta – z patenami idą w pierwszej kolejności Lektorzy, następnie Ministranci Starsi. Po rozdzieleniu Komunii świętej puryfikacja pustych naczyń i kielicha. Na ołtarzu pozostaje Najświętszy Sakrament w Cyboriach oraz Kustodii. Następuje modlitwa po Komunii. W tym momencie również są przewidziane życzenia – należy wyznaczyć ministrantów, którzy rozdadzą w koszykach kartki z modlitwami za kapłanów. Przygotowują się Ministranci z dymiącą kadzielnicą i Ministranci ze świecami, ustawiają się przed ołtarzem.

12. Przeniesienie Najświętszego Sakramentu – kapłan stojąc przed ołtarzem, nakłada kadzidło do kadzielnicy i okadza Najświętszy Sakrament. Następnie otrzymuje welon naramienny, bierze Cyborium/Kustodie i okrywa welonem. Formuje się procesja: Ministrant z Krzyżek, Ministranci z akolitkami, Ministranci Młodsi, Ministranci Starsi, Lektorzy, Ceremoniarze, Koncelebransi, Ministranci z dymiącą kadzielnicą, Ministranci z akolitkami, Kapłani z Najświętszym Sakramentem, Asystujący.

13. Zakończenie – Kapłan ustawia Cyborium/Kustodie, nakłada kadzidło i klęcząc okadza Najświętszy Sakrament. Następuje chwila adoracji w ciszy i powrót do zakrystii.

14. Obnażenie ołtarza – wynosi się krzyże z kościoła lub powinny być zasłonięte czerwonym albo fioletowym materiałem, ściąga obrus z ołtarza, drzwiczki jeżeli tabernakulum jest puste powinny być otwarte (wygasza się wieczna lampkę).

KALENDARIUM LSO

NIEDZIELA PALMOWA

SOBOTA:

18:00 – krótka
• Ewangelista: Wiktor G.
• Tłum: Bartosz M.
• Inni: Patryk D.

NIEDZIELA:


07:30 – LSO – długa
• Narrator: Bogusław D.
• Tłum: Mateusz Z.
• Inni: Tymoteusz D.

09:00 – Domowy Kościół

10:30 – LSO – krótka
• Narrator: Michał Z.
• Tłum: Jakub L.
• Inni: Mateusz Z.

12:00 – LSO -długa
• Ewangelista: Bogusław S.
• Tłum: Radosław M.
• Inni: Bartosz M.

13:15 – LSO – dluga
• Ewangelista: Stefan K.
• Tłum: Damian N.
• Inni: Patryk D.

18:00 – LSO – długa
• Ewangelista: Krzysztof D.
• Tłum: Damian N.
• Inni: Michał D.

20:00 – KSM – długa
• Ewangelista: Jakub L.
• Tłum: Schola
• Inni: Michał Z.

OGŁOSZENIE

ZBIÓRKI LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA

24 maja (czwartek) spotkanie dla całego LSO związane z uroczystością Bożego Ciała o godzinie 19:00 w bibliotece.
28 maja (poniedziałek) zbiórka dla całego LSO o godzinie 18:30 w oratorium.
30 maja (środa) spotkanie dla całego LSO związane z uroczystością Bożego Ciała o godzinie 18:45 w kościele.
30 maja ćwiczenia ze śpiewu i czytania lekcji zostają odwołane.
07 czerwca (czwartek) 18:00 Msza święta, a następnie spotkanie dla całego LSO wraz z Rodzicami.
11 czerwca (poniedziałek) o 18:30 zbiórka dla całego LSO w oratorium.
Pozostałe zbiórki zgodnie z terminami spotkań poszczególnych grup ministranckich.


SPOTKANIA POSZCZEGÓLNYCH GRUP MINISTRANTÓW

GRUPA I – I i III soboty miesiąca [02 VI; 16 VI] – oratorium – 11:00
1. Michał Zięba – odpowiedzialny za grupę
2. Jakub Godlewski
3. Karol Zalewski
4. Jakub Dudonis
5. Kacper Pokutycki
6. Jan Marzec

GRUPA II – II i IV soboty miesiąca [26 V; 09 VI] – dom katechetyczny – 11:00
1. Krzysztof Dancewicz
2. Jakub Lewicki – odpowiedzialny za grupę
3. Mateusz Błachut
4. Bartosz Chałupka
5. Tymoteusz Doroszko
6. Mateusz Zięba

GRUPA III – II i IV soboty miesiąca [26 V; 09 VI] – oratorium – 11:00
1. Radosław Matuszak
2. Stefan Kasperowicz – odpowiedzialny za grupę
3. Dominik Siennicki
4. Bartosz Nicer
5. Michał Dancewicz
6. Mateusz Torchała
7. Szymon Jendrek

GRUPA IV – II i IV środy miesiąca [23 V; 13 VI] – oratorium – 18:30
1. Bogusław Strzała
2. Mateusz Mondry
3. Bartosz Matuszak – odpowiedzialny za grupę
4. Kacper Grygorowicz
5. Kacper Koperski
6. Krystian Machała
7. Dominik Rutkowski

GRUPA V – II i IV czwartki miesiąca [24 V; 14 VI] – oratorium – 18:30
1. Bogusław Doroszko
2. Jan Falana
3. Damian Nawarecki – odpowiedzialny za grupę
4. Michał Kaczmarz
5. Patryk Dieu
6. Paweł Marzec


SPOTKANIA DODATKOWE:
– I sobota miesiąca 12:00 spotkanie dla Ceremoniarzy, Lektorów i Służby Liturgicznej Dorosłych.
– I czwartek miesiąca 18:00 Msza + spotkanie dla całego LSO wraz z rodzicami [07 VI].
– II i IV poniedziałek miesiąca 18:30 w oratorium spotkanie dla całego LSO [14 V; 28 V; 11 VI].


SPOTKANIA LSO przed uroczystością NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ (Boże Ciało):
– 24 maja (czwartek) 19:00 w Bibliotece,
– 30 maja (środa) 18:45 w kościele.

Ogłoszenie

UWAGA – ZBIÓRKI LSO


W kwietniu zbiórki i próby asyst Liturgicznej Służby Ołtarza będą odbywać się w następujące dni:
– 12.04. (czwartek) o godzinie 18:30 w kościele,
– 16.04. (poniedziałek) o godzinie 18:45 w kościele,
– 21.04. (sobota) o godzinie 10:00 w Domu Katechetycznym,
– 25.04. (środa) o godzinie 18:45 w kościele – próba generalna wraz z kandydatami do Bierzmowania.

Zbiórki są obowiązkowe dla wszystkich członków Liturgicznej Służby Ołtarza, proszę sobie tak zaplanować czas, żeby w nich uczestniczyć. Ewentualne nieobecności proszę zgłaszać opiekunowi LSO.

Stałe zbiórki jakie były do tej pory zostają odwołane. W maju rozpoczniemy nowy system zbiórek oparty na waszych deklaracjach ankietowych. Kto jeszcze nie wypełnił ankiety proszony jest, żeby zgłosić się do opiekuna LSO.

OGŁOSZENIE

1. Środa 04.04.2018 r. ćwiczenia o 18:30 ze śpiewu (oratorium) i czytania (biblioteka).

2. Pierwszy Czwartek Miesiąca 05.04.2018 r. Msza święta o 18:00,  a po niej spotkanie LSO i Rodziców w oratorium.

3. Sobota 07.04.2018 r. obowiązkowe spotkanie dla wszystkich Ceremoniarzy, Lektorów i Ministrantów o 13:00 w Domu Katechetycznym.

 

Ks. Łukasz Radomski

ĆWICZENIA DLA LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA ZE ŚPIEWU I CZYTANIA LEKCJI

pierwsze i trzecie środy miesiąca o godzinie 19:00
DATY: 04.04; 18.04; 02.05 (przeniesiona na 30.05); 16.05; 30.05; 06.06; 20.06.
– ćwiczenia ze śpiewu odbywają się w oratorium
– ćwiczenia z czytania odbywają się w bibliotece

« Older posts