Kim jest LEKTOR   ?

 

Lektor – posługa w Kościele Katolickim wiążąca się z odczytywaniem podczas Mszy św. i nabożeństw czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii (tutaj wyjątek stanowią: Niedziela Palmowa i Wielki Piątek, kiedy lektor może odczytać Ewangelię, nie prosi wówczas kapłana o błogosławieństwo). Ponadto lektor może odczytywać modlitwę powszechną podczas liturgii. Jeśli nie ma kantora, lektor wykonuje (może zarówno odśpiewać, jak i odczytać) psalm responsoryjny. W czasie procesji na wejście może ponadto wnieść Księgę Ewangelii – Ewangeliarz. Niekiedy, zważywszy na okoliczności, dopuszcza się możliwość sprawowania tych czynności podczas liturgii przez świeckich, nie będących ustanowionymi do tego przez władze kościelną. Wówczas lektorom powierza się troskę o prawidłowe przygotowanie tych osób.

Zadania Lektora

„Wszyscy wierni, zgodnie z własną pozycją, winni starać się prowadzić życie święte, przyczyniać się do wzrostu Kościoła i ustawicznie wspierać jego świętość”. (Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 210)

Pięć przykazań lektora:

  1. Lektor poznaje i rozważa Słowo Boże i stara się prowadzić życie według niego.

  2. Lektor starannie przygotowuje się do liturgii przez modlitwę, a także ćwiczy tekst czytań.

  3. Lektor dba o czystość swojej duszy przez regularną spowiedź. Pilnuje czystości swojego języka.

  4. Lektor świadczy o Chrystusie w swojej codzienności, przez postępowanie, postawy i sumienne wypełnianie swych obowiązków.

  5. Lektor jest przykładem dla innych, młodszych ministrantów. Swoim życiem zachęca wszystkich do naśladowania wzorców zawartych w Słowie Bożym.

 

Do zadań lektora należy:

– wierna służba Słowu Bożemu;

– angażowanie się w sprawy Kościoła
– współpraca w dziele apostolstwa
– wykonywanie w zgromadzeniu liturgicznym czytań biblijnych (wszystkich prócz Ewagelii)
– zapowiadanie intencji modlitwy powszechnej

 

Lektor powinien w sytuacji braku ministrantów odpowiednich stopni zatroszczyć się o:

   – przygotowanie ceremonii liturgicznej
   – wyznaczenie funkcji osobom czynnie uczestniczącym w liturgii
   – przygotowanie i odczytanie komentarzy

 

Zawsze za sprawowaną liturgię bezpośrednio odpowiada kapłan.

Lektor jest pierwszym, który bierze współodpowiedzialność i bezpośrednio prowadzi posługę liturgiczną.